Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
001 Pot. Sally Taylor 'Red Wine'   v       6.00 USD
005 Blc. China Lady 'ORCHIS'   v       6.00 USD
006 Blc. Three Suns '#6'   v     v 6.00 USD
009 Blc. Chinese Beauty 'Orchid Queen'   v       6.00 USD
010 Lc. Persepolis 'Splendor'   v       6.00 USD
012 Blc. Chyong Guu Chaffinch 'T.S.'   v       6.00 USD
016 Blc. Chia Lin 'Bau Chin Tian' FCC/OSROC   v       6.00 USD
017 Blc. Chia Lin 'Shin Shyh' SM/JGP 96 v v     v 6.00 USD
020 Blc. Amy Wakasugi 'Pai Tong'   v       6.00 USD
024 C. Green Emerald 'Orchid Queen' v v       6.00 USD
029 Blc. Eve Marie Barnett 'Magnificent Watermelon Gold' FCC/AOS   v       6.00 USD
031 Blc. Sweet Anniversary 'Yellow Eye' v v       6.00 USD
034 Blc. Taiwan Queen 'ORCHIS' v v     v 6.00 USD
037 Lc. Excellorama 'ORCHIS'   v       6.00 USD
042 Blc. Chinese Beauty 'H.J.'   v       8.00 USD
044 Blc. China Dragon 'ORCHIS'   v       6.00 USD
046 Blc. Chia Lin 'Golden Supper' FCC/OSROC v v       8.00 USD
047 Hknsa. Sogo Doll 'Little Angel' AM/OSROC   v       8.00 USD
048 Slc. Dancing Daffodil 'Little Fairy' AM/OSROC   v       8.00 USD
049 Lc. Loog Tone 'Golden apple' AM/OSROC v v       8.00 USD
050 Pot. Little Toshie 'Yellow Rose' AM/OSROC   v       8.00 USD
051 Blc. Haw Yuan Moon 'Little Oriole' AM/OSROC   v       8.00 USD
057 (Bc. Tropica x Blc. Sunset Bay) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
060 Blc. Herons Roon 'Grape Land'   v       6.00 USD
063 Blc. (Helen Morita x William Stewart) ORCHIS   v       8.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
064 Blc. Sanyung Ruby 'ORCHIS' v v       6.00 USD
066 Blc. Chunyeah 'TU#19'   v       6.00 USD
067 Blc. Chuneyah 'TU#2'   v       6.00 USD
069 Blc. Kuan-Miao Chen 'Chinese Dragon'   v       8.00 USD
072 Blc. Tainan Gold 'ORCHIS'   v     v 8.00 USD
074 Blc. Lucky Strike 'ORCHIS'   v       6.00 USD
075 Blc. Hwa Yuan Grace 'Cat King'   v       8.00 USD
077 Blc. Big Eye 'ORCHIS'   v (M*)       50.00 USD
078 Blc. Chunyeah '#17'   v       15.00 USD
081 Blc. Chunyeah 'Good Life' v v     v 6.00 USD
083 Pot. Haw Yuan Gold 'O-2' v v     v 6.00 USD
087 Lc. Orglade's Grand 'ORCHIS'   v       8.00 USD
089 Lc. Longriver Compton 'Golden Star' FCC/AOS   v       11.00 USD
090 Lc. Su Nan Hwi 'J.D.'   v       11.00 USD
091 Blc. Mem. Crispin Rosales 'Victory' AM/OSROC v v       6.00 USD
092 Lc. Chyong Guu Swan 'White Jade' AM/OSROC v v       6.00 USD
093 Blc. Kat Red Panda 'TOTOLO'   v       6.00 USD
094 Lc. Haw Yuan Angel 'Red in snow' HCC/OSROC   v       8.00 USD
096 Slc. Haw Yuan Star 'Pink Lady'   v       8.00 USD
098 Blc. Apricot Flare 'Ta Tong'   v (M*)       30.00 USD
100 Blc. Eagle Eye 'All Victory' v v       8.00 USD
107 Lc. Haw Yuan Angel 'Little Beauty' AM/OSROC   v       8.00 USD
108 Bc. Maikai 'Mayumi' AM/JOC v v       8.00 USD
109 Bc. Mount Hood 'Mary' AM/AOS   v       11.00 USD
110 Blc. Young Kong 'Green' v v       6.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
111 Blc. King of Taiwan 'ORCHIS' v v     v 6.00 USD
113 Blc. Pamela Finney 'Pink Beauty'   v     v 6.00 USD
114 Lc. Puppy Love 'True Love'   v       6.00 USD
116 Slc. Tutankamen 'POP' SM/JGP v v       8.00 USD
117 Blc. Haw Yuan Beauty 'Rainbow'   v       6.00 USD
118 Lc. Taiwan Beauty 'ORCHIS'   v       15.00 USD
119 Blc. Triumphal Coronation 'M'   v       15.00 USD
124 Blc. Sunstate Colorchart 'Black Dragon   v       15.00 USD
126 Blc. Amy Wakasugi 'Redstar'   v (M*)       30.00 USD
128 Lc. Estacy 'Orchidglade'   v       8.00 USD
129 Otr. Hwa Yuan Bay 'Shi Shy' AM/OSROC v v       8.00 USD
131 Blc. Clown Show 'Jaan Shiow#1'   v (M*)       50.00 USD
133 Blc. (South Ghyll x Pirate King) 'ORCHIS v v       6.00 USD
134 Lc. Melody Fair 'Sheue Yuh'   v (M*)       50.00 USD
137 Lc. White Spark 'Bair Feng-Huang'   v (M*)       80.00 USD
138 Blc. Pamela Finny 'Yuh Shan'   v (M*)       100.00 USD
140 Blc. Tainan City 'ORCHIS'   v v   v 8.00 USD
141 C. Mount Elegante 'sheue shan'   v       8.00 USD
144 Hknsa. Anzac Jewel 'ORCHIS'   v       6.00 USD
145 Blc. Chunyeah 'Tzang-Wen' AM/AOS   v       6.00 USD
146 Lc. Kat Green Cherry 'Sheau Wan Tzyy'   v       6.00 USD
149 Blc. Mem. Helen Brown 'Red Lip'   v       6.00 USD
150 Pot. Ching Hua Flame 'Red Rose'   v       15.00 USD
158 Blc. Tzeng-Wen Honey 'Little Cowboy'   v       8.00 USD
161 Lc. Kat Green Cherry 'Little Jade'   v (M*)       30.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
165 Blc. Kuwale Gem 'ORCHIS'   v       11.00 USD
166 Blc. Chialin Beauty 'Jeou Ru'   v (M*)       80.00 USD
167 Lc. Bob Pussavat 'Pretty'   v       6.00 USD
168 C. Olark Henan 'Carl' AM/AOS v v       6.00 USD
169 Lc. White Spark 'ORCHIS'   v     v 8.00 USD
170 Blc. Guanmiau City 'Black Ruby' v v       15.00 USD
180 Lc. Chan Hsiu Jewel 'Shang Mei'   v     v 15.00 USD
181 Lc. Purple Cascade 'Beauty of Perfume' v v     v 6.00 USD
182 Otr. Hwa Yuan Bay 'ORCHIS'   v       8.00 USD
183 Lc. Orglade's Grand 'ORCHIS' AM/AOS   v     v 8.00 USD
184 Blc. Shinfong Luohyang 'ORCHIS'   v     v 8.00 USD
185 Blc. Haw Yuan Beauty 'ORCHIS'   v       8.00 USD
186 Blc. Young Kong 'ORCHIS' v v       6.00 USD
187 Lc. White Spark 'ORCHIS-01'   v (M*)       80.00 USD
188 Blc. Golden Phoenix 'Orange'   v       11.00 USD
189 Blc. Sanyang Ruby 'Crowned Dragon' AM/AOS v v     v 8.00 USD
191 Blc. Duh's Rose 'ORCHIS'   v       8.00 USD
193 B. Digbyana 'ORCHIS' x self         v 18.00 USD
194 Blc. Shinfong Gold Gem 'Golden Ruby' HCC/AOS   v       8.00 USD
195 Blc. King of Taiwan 'Chang-Ru'   v       6.00 USD
196 Blc. Haw Yuan Beauty 'ORCHIS'   v       6.00 USD
197 Blc. Magic Meadow 'Napoleon' AM/OSROC v v       8.00 USD
198 Blc. Hwa Yuan Beauty 'Hong' AM/AOS v v     v 6.00 USD
199 Ctna. Why Not 'Rownd about' AM/AOS v v       6.00 USD
200 Slc. Little Fairy 'Yellow Hybrangea' v v       8.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
202 Smbc. Tandaleyo 'M' v v (M*)       30.00 USD
203 Blc. Greenwich 'Elmburt' v v       6.00 USD
204 Lc. Orglade's Grand 'Tian Mu'   v       6.00 USD
205 Lc.(Red Empress x Shellie Compton) 'Red Butterfly'   v       6.00 USD
206 Blc. Chia Lin 'Red Arrow'   v       6.00 USD
207 Lc. Orglade's Grand 'White Angel'   v       6.00 USD
211 Blc. Chunyeah '# 8' v v       6.00 USD
212 Slc. Wendy's Valentine 'June' AM/AOS v v       6.00 USD
213 Lc. Star Garden 'Green'   v       6.00 USD
214 Blc. Chunyeah '# 15'   v       8.00 USD
215 Blc. Shinfong Queen 'Carnival -2' v v       8.00 USD
218 Blc. (Bryce Canyon x Chen's Ruby) 'ORCHIS'   v       10.00 USD
219 Blc. Taiwan Sunrise 'ORCHIS'   v       10.00 USD
220 Pot. Kat Sky Song 'Black Rose'   v     v 10.00 USD
222 Blc. Cornerstone 'ORCHIS'   v       8.00 USD
223 Blc. Rubor en Borinqquen 'ORCHIS'   v       8.00 USD
224 Blc. Love Sound 'Tokyo' v v       6.00 USD
226 Blc. Green Devil 'ORCHIS'   v       10.00 USD
227 Blc. (Chine x Waikiki Sunset) 'ORCHIS'   v       6.00 USD
228 Blc. Shinfong Luohyang 'Golden Star'   v       8.00 USD
229 Blc. Ports of Paradise C.H Green   v       6.00 USD
230 Blc. Three Sun 'Green Fantasy' AM/OSROC   v (M*)       80.00 USD
241 Lc.(Edgar Van Belle x C. Intermedia x Blc. Magic Meadow) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
243 Blc. Hsinying SunsetT.S.   v       8.00 USD
244 Lc. White Spark 'Panda#3' v v       8.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
245 Blc. Ahualoa 'ORCHIS' v v       8.00 USD
247 Blc. Dora Louise Capen 'ORCHIS'   v       6.00 USD
248 Lc. Shellie Compton 'Touch of Class' BM/JOGA   v       6.00 USD
251 Blc. Duh's Rose 'ORCHIS'   v       6.00 USD
252 Blc. Ports of Paradise 'Green'   v       6.00 USD
254 Pot. Sally Taylor 'ORCHIS'   v       6.00 USD
255 Blc. Kazayuki Miyamoto 'Zhi Xing'   v (M*)       80.00 USD
256 Slc. Selsal's Supernova 'Da-Tai Zhong'   v       8.00 USD
257 Lc. (Rosette Warland x C. Chocolate Drop) 'Ei-Chuan-Hong'   v (M*)       50.00 USD
259 Blc. Tainan Gold 'Bei-Jian'   v       15.00 USD
260 Blc. (Kuwale Gem) 'Xin- Xin'   v       10.00 USD
261 C. Monte Elegante 'ORCHIS'   v       8.00 USD
262 Blc. (Fortune x Ports of Paradise) 'ORCHIS'   v       6.00 USD
263 Blc. Pink Empress 'Morning Glory'   v (M*)       150.00 USD
264 Blc. Chinese Beauty 'ORCHIS' v v       8.00 USD
265 Pot. Harng Tay 'E.C.P.' v v       8.00 USD
266 Blc. Bua Khum 'ORCHIS' v v       8.00 USD
269 Blc. Chyong Guu Swan 'ORCHIS'   v       10.00 USD
271 Blc. Haw Yuan eauty 'ORCHIS-02'   v       6.00 USD
272 Blc. Shinfong Luhoyong 'Tian Mu'   v v   v 10.00 USD
274 Blc. Green King 'ORCHIS'   v       15.00 USD
275 Blc. Mem. Cripin Rosales 'Ruen Yuan' AM/OSROC v v       6.00 USD
276 Blc. Amy Wakasugi 'ORCHIS' v v       6.00 USD
277 Blc. Irguois Trail 'Midform' FCC/AOS   v       6.00 USD
278 Pot. Sao Paulo 'Orchidglade's' AM/AOS   v       6.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
280 Lc. Long Tone 'Red Chocolate'   v       11.00 USD
282 Blc. Chan Hsiu Gold '#20'   v       8.00 USD
283 Blc. Chan Hsiu Gold 'O-1'   v       8.00 USD
284 (Bc. Mount Hood x Lc. Perseppolis) 'Seven Star'   v       8.00 USD
288 Blc. Ports of Paradise 'G.G.G.'   v       6.00 USD
289 Pot. Ah Chung Yoyo 'ORCHIS'   v     v 6.00 USD
290 Blc. Mahina Yahiro 'Ulii'   v     v 8.00 USD
292 Pot. Kat E-Sun 'ORCHIS'       v v 6.00 USD
294 Blc. Sanyang Ruby 'Chi Mei'   v       6.00 USD
297 Hknsa. Lisa Hasegawa 'ORCHIS'   v       8.00 USD
300 Blc. Shinfong Princess '#3'   v (M*)       30.00 USD
301 Blc. Sanyang Ruby 'C.R.'   v       10.00 USD
302 Blc. Beauty Girl 'Cukova'   v       8.00 USD
303 Blc. Tzeng Wen Honey 'ORCHIS'       v   6.00 USD
306 (Ctna. Why not x Epc. Purple Glory) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
307 (Lc. Colorama x Blc. Tzeng Wen Beauty) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
308 Blc. Tsutung Beauty 'ORCHIS' v v       6.00 USD
309 Lc. Haw Yuan Angel 'ORCHIS' v v       6.00 USD
310 Pot. Burana Beauty 'Burana' v v       6.00 USD
311 Blc. Haw Yuan Moon 'ORCHIS' v v       6.00 USD
313 Blc. (Puppy Love x Mem. Crispin Rosales) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
314 Blc. Hsinying Gold 'CH' v v       6.00 USD
315 Blc. (Puppy Love x Toshie Aoki) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
316 Eplc. Merry Green 'Ta Chin'   v (M*)       150.00 USD
318 Blc. Toshie Aoki 'Gold'   v       8.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
320 Blc. Roydi Okas   v       10.00 USD
323 Blc. Husky Boy 'Romeo' AM/JOGA v v       6.00 USD
347 Blc. (Spring Climax- Christina Waglay) x November Bride 'Diana'   v       6.00 USD
348 Blc. (Lucky Man x Korat Sunset) 'ORCHIS'   v       6.00 USD
349 (Blc. Termthong x Blc. Apricot Flare) 'ORCHIS'   v     v 8.00 USD
350 Blc. (Gold Ho Hsing x Apricot Flare) 'HT'           15.00 USD
351 Pot. Hwa Yuan Doll 'Golden Star'   v       6.00 USD
352 Blc. Haw Yuan Beauty 'Pearl'   v       6.00 USD
353 Blc. Haw Yuan Rose 'Ruby'   v       6.00 USD
355 Blc. Haw Yuan Eye 'ORCHIS'         v 15.00 USD
356 Slc. (Moscombe x Golden Wax) 'ORCHIS' v v       6.00 USD
357 Blc. Mem. Crispin Rosales 'Carmela's' AM/AOS v v       6.00 USD
358 Blc. (Bryce Canyon x South Ghyll) 'ORCHIS'   v       10.00 USD
359 B. nodosa   v       6.00 USD
360 Blc. Nai Thong Leng 'Feng Yuan'   v       6.00 USD
361 Blc. Lucky Strike '#12' v v       6.00 USD
362 (Slc. Love Castle x C. Candy Tuft) 'Christmas Rose'   v       6.00 USD
364 Blc. (Mount Hood x Apricot Flare)   v       6.00 USD
365 Blc. Taiwan Ruby 'ORCHIS'         v 25.00 USD
366 Bc. Huming Angel   v       5.00 USD
368 Blc. (Kuan-Miao Chen x Asia Sunlight ) 'ORCHIS'     v     15.00 USD
369 Lc. Chan Hsiu Jewel 'ORCHIS'   v       8.00 USD
370 Lc. Bonanza Queen 'Panamint' FCC/AOS   v       6.00 USD
371 Blc. Ports of Paradise 'ORCHIS'   v       15.00 USD
372 Blc. Orange Show 'Cloud Forest'   v       6.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
373 Lc. Taida Swan 'ORCHIS'   v       8.00 USD
374 Otr. Thomsas De Biase 'ORCHIS'   v       6.00 USD
375 Blc. Chunyeah '#10'   v       8.00 USD
376 Blc. Haw Yuan 'ORCHIS'   v (M*)       25.00 USD
377 Epc. Yucatam 'ORCHIS'   v       6.00 USD
378 C. (Brarantiaca x Penny Kuroda) 'ORCHIS'   v       10.00 USD
379 Epc. Kyoguchi 'M. Sano'   v       6.00 USD
380 C. skinneri 'Pink'   v       6.00 USD
381 Blc. Triumphal Coronation 'Seto'     v     3.00 USD
382 Blc. Mem. Crispin Rosales 'S.H.'   v       6.00 USD
383 Lc. Drumbeat 'Herigter' SM/JOGA   v       6.00 USD
384 Cookara Bill 'Pink Lady'   v       8.00 USD
385 Pot. Harng Tay 'Homerun'   v       8.00 USD
386 Lc. Tokyo Magic 'ORCHIS'   v       6.00 USD
387 C. Mem. Midori Nakano (M)   v       6.00 USD
388 Blc. (Chialin Beauty x Chia Lin) 'ORCHIS'   v       8.00 USD
389 Slc. Morning Glow 'Nice Day'   v       6.00 USD
390 C. Penang 'Black Caeser' AM/AOS   v       6.00 USD
392 (Blc. Bryce Canyon x Pot. Sally Taylor) 'ORCHIS'   v       6.00 USD
393 Blc. Mystic Isles 'Chameleon'   v       15.00 USD
394 Blc. King of Taiwan 'Golden Moon'   v       6.00 USD
395 Blc. Hawaiian Satisfaction 'Romatic'   v       6.00 USD
396 Pot. Hwa Yuan Toshie 'Golden Rose' AM/JOGA   v       6.00 USD
397 Dialaeliocattleya Winter Fantasy 'ORCHIS'   v       6.00 USD
399 Eplc. Merry Green 'Green Pride' FCC/OSROC   v       8.00 USD
Availability in Cattleya
No. Name. In Sheath. F/S M/S S/S Flask Note.
403 Pot. Thi-ti 'ORCHIS'   v       8.00 USD
404 Lc. Gila Wilderness 'Nippon Treasure' SM/JOGA   v       6.00 USD
405              
406              
407              
408              
409              
410              
411              
412              
413              
414              
415              
416              
417              
418              
419              
420              
421              
422              
423              
424              
425              
426              
427              
Note:
1. "V" mark for availability.
2. M* = Available in Mother plants only.
3. Retail prices are quoted for Flowering Size (F/S) plants.
4. F/S= Flowering Size. M/S= Medium Size. S/S= Small Size.
5. All available flasks are @ 15.00 USD/ each, except for #350 v* @ 28.00 USD. Min. Order 400 flasks.
6. For volume orders, 5.85 USD for those Cattleya assortment in sheaths. Min. Order 600 plants.
7. Order in quantities, please contact our representatives- Jane Tsai/ Richard Lin for more informations.
Orchis Floriculturing Inc.
No. 11-2, Niou Chour Buu,
Yuh Feng Tsuen, Shan-Shang Shiang,
Tainan Hsien 74303,
Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-6-5781358     Fax: 886-6-5781450
www.orchis.com.tw
orchis.service@msa.hinet.net / of74303@ms12.hinet.net